Siirry suoraan sisältöön

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä löytyvät Naantalin Energian tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen liitetiedot.

TULOSLASKELMA1.1.- 31.12.20231.1.- 31.12.2022
Liikevaihto11 848 128,3911 153 412,57
Valmistus omaan käyttöön1 657 284,291 333 158,26
Liiket. muut tuotot19 254,884 884,17
13 524 667,5612 491 455,00
Materiaalit ja palvelut
– Aineet, tarvikkeet ja tavarat8 235 449,118 553 120,23
– Ulkopuoliset palvelut933 526,70705 101,11
Henkilöstökulut1 373 143,521 346 035,46
Poistot ja arvonalennukset1 249 299,681 208 542,81
Liiketoiminnan muut kulut443 083,77472 681,16
Liikevoitto (-tappio)1 290 164,78205 974,23
Rahoitustuotot ja -kulut
– Korkotuotot7 846,877 157,12
– Muut rahoitustuotot0,000,00
– Korkokulut190 780,90120 389,34
– Arvonalentumiset pysien vastaavien osakkeista-66 677,61-1 835 788,81
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-249 611,64-1 949 021,03
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 040 553,14-1 743 046,80
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)-250 074,370,00
Verot171 814,0218 926,18
Tilikauden tulos618 664,75-1 761 972,98
TASE31.12.202331.12.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet595 000,0055 000,00
Aineelliset hyödykkeet
– Rakennukset ja rakennelmat792 958,91827 292,59
– Koneet ja kalusto1 401 177,831 517 791,55
– Sähköverkko15 003 846,8814 699 890,09
– Keskeneräiset hankinnat798 737,11356 972,57
17 996 720,7317 401 946,80
Osakkeet ja osuudet
– Osakkeet879 425,20776 089,94
– Muut sijoitukset0,000,00
879 425,20776 089,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
– Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
– Myyntisaamiset1 991 736,591 949 982,17
– Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä397 973,70347 000,13
– Siirtosaamiset226 575,71654 819,83
– Liittymismaksusaamiset120 514,3618 351,74
2 736 800,362 970 153,87
Rahat ja pankkisaamiset397 722,62270 055,85
Vastaavaa yhteensä22 629 284,7821 496 862,33
VASTATTAVAA
Oma pääoma
– Osakepääoma200 000,00200 000,00
– Ylikurssirahasto1 482 217,171 482 217,17
– Edellisten tilikausien voitto (tappio)374 736,072 136 709,05
– Tilikauden voitto (tappio)618 664,75-1 761 972,98
2 675 617,992 056 953,24
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero3 990 016,153 739 941,78
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
– Lainat rahoituslaitoksilta7 287 828,946 819 342,10
– Liittymismaksut5 066 755,185 068 455,18
12 354 584,1211 887 797,28
Lyhytaikainen
– Lainat rahoituslaitoksilta534 144,74581 786,23
– Saadut ennakot50,0050,00
– Ostovelat1 712 530,762 150 131,51
– Ostovelat saman konsernin yrityksille26 939,5718 220,55
– Siirtovelat309 116,72241 792,10
– Muut velat1 023 084,73816 989,64
3 605 866,523 808 970,03
Vastattavaa yhteensä22 629 284,7821 496 862,33
RAHOITUSLASKELMA
(Suora rahoituslaskelma)
20232022
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut12 037 020,2111 161 012,18
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut19 254,884 884,17
Maksut liiketoiminnan kuluista-9 590 043,36-9 984 782,99
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 466 231,731 181 113,36
Maksetut korot ja maksut liiketoim. rah.kuluista-189 540,09-96 478,54
Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta7 846,877 157,12
Maksetut verot-21 930,61-142 396,19
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaiseriä2 262 607,90949 395,75
Satunnaisista eristä johtuva rahavirta0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta2 262 607,90949 395,75
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2 384 073,61-1 812 026,30
Investoinnit muihin sijoituksiin-170 012,87-311 909,11
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0,000,00
Investointien rahavirta-2 554 086,48-2 123 935,41
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,00147 641,49
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-147 641,490,00
Liittymismaksujen lisäys+ ( vähennys – )-1 700,000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 000 000,001 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut-431 513,16-349 650,58
Maksetut osingot ja muu voitonjako0,00-300 000,00
Rahoituksen rahavirta419 145,35997 990,91
Rahavarojen muutos127 666,77-176 548,75
Rahavarat tilikauden alussa270 055,85446 604,60
Rahavarat tilikauden lopussa397 722,62270 055,85
127 666,77-176 548,75

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Saamiset, rahoitusvarat ja velat

Saamiset, rahoitusvarat ja velat on arvostettu nimellisarvoon. Sähkönmyynnin ja -siirron arviolaskutuksesta ja mittarilukuajan erosta johtuva tilinpäätöshetken jaksotus on tehty enintään todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelman liitetiedot

Liikevaihto toimialoittain20232022
Sähkönmyyntitoiminta5 787 876,365 490 540,86
Sähköverkkotoiminta4 755 945,104 484 051,20
Tuotantoliiketoiminta446 694,79723 023,12
Asennustoiminta857 612,14455 797,39
11 848 128,3911 153 412,57
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot1 159 186,251 123 003,32
Eläkekulut183 979,87190 652,22
Muut henkilösivukulut29 977,4032 379,92
1 373 143,521 346 035,46

Henkilökunta ja palkat

  • Henkilökuntaa oli tilikauden aikana keskimäärin 16 henkilöä ( 2022 16 henkilöä)
  • Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 158 365 euroa ( 2022 1 155 520 euroa)
  • Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, palkat ja palkkiot 87 719 euroa ( 2022 83 839 euroa)

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

  • Aineettomat hyödykkeet: 10 vuotta
  • Rakennukset: 40 vuotta
  • Koneet ja kalusto: 5-20 vuotta
  • Sähköverkko: 10-50 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvä Fingrid Oyj:n liittymismaksu poistetaan 10 vuodessa, koska oikeuden arvo vaikuttaa yhtiön tulokseen yli 10 vuoden ajan.

Sumu-poistot20232022
Aineettomat hyödykkeet60 000,0060 000,00
Rakennukset ja rakennelmat34 333,6834 333,67
Koneet ja kalusto239 578,85233 231,31
Sähköverkko915 387,15880 977,83
1 249 299,681 249 299,68
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot6 740,004 940,00
Muut palkkiot0,000,00
6 740,004 940,00

Taseen liitetiedot

Aineettomat hyödykkeet20232022
Hankintameno 1.1.600 000,00600 000,00
Lisäykset 1.1.-31.12.600 000,000,00
Vähennykset 1.1.-31.12.0,000,00
Hankintameno 31.12.1 200 000,00600 000,00
Kertyneet sumupoistot-605 000,00-545 000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.595 000,0055 000,00
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.1 373 169,921 373 169,92
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.1 373 169,921 373 169,92
Kertyneet sumupoistot-580 211,01-545 877,33
Kirjanpitoarvo 31.12.792 958,91827 292,59
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.3 102 050,832 664 347,26
Lisäykset 1.1.-31.12.183 765,13437 703,57
Vähennykset 1.1.-31.12-60 800,000,00
Hankintameno 31.12.3 225 015,963 102 050,83
Kertyneet sumupoistot-1 823 838,13-1 584 259,28
Kirjanpitoarvo 31.12.1 401 177,831 517 791,55
Sähköverkko
Hankintameno 1.1.30 577 600,5929 235 884,31
Lisäykset 1.1.-31.12.1 219 343,941 341 716,28
Vähennykset 1.1.-31.120,000,00
Hankintameno 31.12.31 796 944,5330 577 600,59
Kertyneet sumupoistot-16 793 097,65-15 877 710,50
Kirjanpitoarvo 31.12.15 003 846,8814 699 890,09
Oma pääoma20232022
Osakepääoma 1.1.200 000,00200 000,00
Rahastoanti0,000,00
Osakepääoma 31.12.200 000,00200 000,00
Ylikurssirahasto 1.1.1 482 217,171 482 217,17
Rahastoanti0,000,00
Ylikurssirahasto 31.12.1 482 217,171 482 217,17
Edellisten tilikausien voitto 1.1.374 736,072 436 709,05
Osingonjako0,00-300 000,00
Tilikauden voitto618 664,75-1 761 972,98
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.993 400,82374 736,07
Oma pääoma yhteensä 31.12.2 675 617,992 056 953,24
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Kertynyt erotus 1.1.3 739 941,783 739 941,78
Poistoeron muutos 1.1-31.12.250 074,370,00
Kertynyt erotus 31.12.3 990 016,153 739 941,78
Pitkäaikainen vieraspääoma
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta3 105 263,142 080 526,30
Eläkevastuut
Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisessa eläkevastuu yhtiössä
Pakolliset varaukset
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu 3 200 euroa
Siirtovelkojen olennaiset erät20232022
Henkilöstökulujaksotukset228 949,92206 045,26
Korot36 987,6535 746,84
Verot12 177,570,00
Muut31 001,580,00
Yhteensä309 116,72241 792,10
Vakuudet ja vastuusitoumukset20232022
Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys
Rahalaitoslainat7 821 973,687 253 486,84
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset7 400 000,007 400 000,00
Velat, joiden vakuutena kaupungintakaus
Rahalaitoslainat0,000,00
Sekkitililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä2 000 000,002 000 000,00
Käytössä 31.12.0,00147 641,49
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat31 878,0030 008,40
Myöhemmin maksettavat39 017,4512 452,10
Ajoneuvojen leasingsopimus on kolmen-neljän vuoden sopimus,
johon ei liity lunastusehtoja.
Vuokravastuu
Seuraavalla tilikaudella maksettavat39481,9228 471,00
Myöhemmin maksettavat151 347,360,00
Viiden vuoden määräaikainen vuokrasopimus toimitiloista, päättyy 31.10.2028.
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Koronvaihtosopimus alkaen 2.5.2019. Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen
lainan korkoriskin suojaamiseksi. Sopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi.
Lainan pääoma, eräpäivä ja koron maksupäivä vastaavat toisiaan.
Sopimus erääntyy 2.5.2027.
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo2 000 000,002 000 000,00
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan)87 605,00133 452,00

Fennovoima Oy

Yhtiö omistaa Katternö Kärnkraft Oy kautta osakkeita Pyhäjoelle ydinvoimalaitosta rakentavasta Fennovoima Oy:stä. Fennovoima Oy on 2.5.2022 päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Fennovoima Oy on myös 24.5.2022 perunut Hanhikivi 1-ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen. Näistä syistä Naantalin Energian hallitus on todennut, että hankkeella ei ole vastaisia tulonodotuksia ja vuoden 2022 tilinpäätöksessä on tehty 1 835 788,81 euron omistuksen alaskirjaus Katternö Ydinvoima Oy:n osakkeista. Vuonna 2023 yhtiö on hyväksynyt hankkeen alasajon kustannuksien rahoittamiseksi vaihtovelkakirjalainajärjestelyn vuosille 2023-2025 yhteensä 201 871 euroa. Tästä on maksettu vuonna 2023 66 677 euroa, joka on alaskirjattu vuonna 2023. Mahdollisia uusia kustannuksia tai pääomasijoituksia voi vielä tulla, riippuen hankkeen alasajon lopullisista kustannuksista.

Konserniin kuuluminen

Yhtiö kuuluu Naantalin kaupunkikonserniin.

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä