Siirry suoraan sisältöön

Siirtomaksu asuinpaikan mukaan

Sähkön matka kuluttajalle alkaa, kun sähkö siirtyy ensin suurelta voimalaitokselta Fingridin kantaverkkoon. Kantaverkko on suurjänniteverkkoa, josta sähkö siirtyy alueverkkojen kautta jakeluverkkoihin, jotka jaetaan kahteen jännitetasoon: keski- ja pienjänniteverkkoihin. Kotitaloudet ovat liittyneet pienjänniteverkkoihin.

Verkkopalvelusta vastaa aina paikallisen sähköverkon haltija, ja verkkopalvelun tarjoaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan mukaan. Verkkopalvelun hintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joka tarkastelee jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua yhden ja neljän vuoden mittaisilla valvontajaksoilla.

Vuoden 2021 sähkömarkkinalaissa määrättiin rajoituksia jakeluverkkoyhtiöiden toiminnalle. Suurin sallittu tuotto sitoutuneelle pääomalle määriteltiin neljään prosenttiin ja verkkopalvelumaksujen vuotuista korotuskattoa laskettiin kahdeksaan prosenttiin. Laskentaperusteet ovat kaikille yhtiöille samoja. Olosuhteet ja toimintaympäristö sitä vastoin ovat hyvin erilaisia eri yhtiöillä ja siksi hintavaihtelut ovatkin suuria.

Verkkopalvelumaksuilla verkot kuntoon

Verkkopalvelun hinta muodostuu kahdesta osasta:

  • kuukausittainen kiinteä perusmaksu
  • sähkön käytöstä riippuva maksu. 

Verkkopalvelun hinta koostuu sähkön toimittamisesta kantaverkosta toimituskohteeseen, sähkönkäytön mittauksesta, verkon ylläpidosta ja kehittämisestä.

Sähköverkoista huolehtiminen on verkkopalveluyhtiöiden lakisääteinen velvollisuus. Verkkopalvelumaksuja käytetään muun muassa verkon investointeihin ja ylläpitoon sekä käyttökustannusten kattamiseen. Kustannuksia voi aiheutua muun muassa uuden verkon rakentamisesta.

Verkkopalveluyhtiöt huolehtivat myös sähköverkon käytönvalvonnasta, vikojen korjaamisesta kaikissa tilanteissa, muusta asiakaspalvelusta ja sähkönkulutuksen mittauksesta. Myös esimerkiksi voimajohtopylväiden ja niitä ympäröivien johtokatujen vuokraus ja ylläpito ovat verkkoyhtiöiden vastuulla.

Yksi verkkopalvelumaksujen tärkeä kohde on myös valtakunnallisen kantaverkon rakentaminen ja ylläpito. Verkkopalvelumaksuilla tuotetaan hyvää koko yhteiskunnalle ja varmistetaan, että sähkönjakelu toimii varmasti tulevaisuudessakin.

Lähteet:

Naantalin Energian sivut
Hyvä tietää sähkömarkkinoista (Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj) 
Energiaverotus (Valtiovarainministeriö) 

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä