Siirry suoraan sisältöön

Hallituksen toimintakertomus

Yleistä

Vuoden 2023 sähkönkulutus oli edelleen korkea: 135,4 GWh, vähennystä edelliseen vuoteen oli 1 GWh. Kulutusta alensi lämmin alkuvuosi, vaikka alueen käyttöpaikkamäärä kasvoi. Syksyn kylmät kuukaudet nostivat loppuvuoden kulutusta.

Sähkön markkinahinta on ollut erittäin herkkä muutoksille, suuntaan jos toiseen. Sähkön vuoden keskihinnaksi muodostui 56,47€/MWh. Jyrkästi muuttuva hinta on johtunut pitkälti lisääntyneestä tuulivoiman määrästä. Valtakunnallisen sähköpulan riski on vähentynyt merkittävästi viimein käynnistyneen OL3-ydinvoimalan myötä.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Yhtiön liikevaihto kasvoi kohonneen sähkön hinnan myötä 6,3%, ollen 11,87 miljoonaa euroa. Yhtiön liiketulos nousi 1 290 165 euroon ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 1 040 553 euroon. Omavaraisuusaste oli 48,3% ja oman pääoman tuotto 12,5%.

Siirtoliiketoiminnan liikevaihto nousi 5,7%, ollen 4,76 miljoonaa euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 135,4 GWh, mikä oli 0,8 % aiempaa vuotta vähemmän. Rakentamisen myötä verkkoalueelle tuli kaikkiaan 205 uutta käyttöpaikkaa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 496 274 euroa, missä oli nousua 53,4% aiempaan vuoteen. Suurin syy nousuun oli kasvanut kulutus, siirtohinnan nosto 1.7. ja vertailuvuoden alhainen tulostaso: 728 666 euroa.

Sähkön edelleen kasvava kulutus alueellamme vaatii 110kV:n verkoston vahvistamista Luolalan teollisuusalueen, Sataman alueen ja Luonnonmaan osalta. Yhtiö on käynnistänyt 110kV:n verkon laajentamisen ja uuden Saharantaan sijoittuvan sähköaseman toteuttamisen kilpailutuksen. Toteutus painottuu vuosille 2025-26, ja tulee olemaan yhtiön kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi.

Muiden sähköliiketoimintojen (sähkönmyynti ja tuotanto) liikevaihto nousi hieman, ollen 6,25 milj.euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani merkittävästi, mutta oli edelleen tappiollinen -491 009 euroa. Tappio johtui Kanteleen Voiman tuotantolaitoksen alasajon ja uuden projektin aloittamisen lisärahoittamisesta. Sähkönmyynnin energiamäärä laski 4,0%, ollen 86,2 GWh.

Sähkön myyntiliiketoiminnan riskit on minimoitu siirtymällä komissiosopimukseen Vattenfall Oy:n kanssa vuoden 2022 kesästä alkaen. Koko yhtiön sähkön hankinta ja tuotteiden hinnoittelu on ollut siitä alkaen kumppanin vastuulla. Yhtiö saa myynnistä provision.

Urakointi-liiketoiminnan työmaita oli aiempaa vuotta enemmän ja liikevaihto nousi 0,86 milj.euroon. Urakoinnin työt ovat pitkälti kaupunkikonsernin kohteita. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 35 288 euroa.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2 487 408 euroa, josta verkoston laajentamiseen, korvausinvestointeihin ja 110kV valmisteluihin käytettiin 2 257 284 euroa. Tuotanto-osuuksiin, koneisiin, kalustoon ja järjestelmiin investoitiin 230 123 euroa.

Yhtiöllä on omistuksessa Katternö Kraft Oy:n osakkeita (4,3% osuus), jonka kautta omistamme n. 2%:n tuotanto-osuudet Puhuri Oy:n (tytäryhtiöineen) ja Rajakiiri Oy:n tuulivoimapuistoista ja Kanteleen Voima Oy:n Haapavedellä sijaitsevasta bio-/turvevoimalaitoksesta. Haapaveden voimalaitos on purettu ja alueelle on suunnitteilla vihreän siirtymän hanke. Yhtiöllä on yksi oma aurinkovoimala asuntomessualueen ranta-alueella.

Tuotanto-osuuden alaskirjaus

Fennovoima on peruuttanut ydinvoimalaitoksen rakennuslupahakemuksen vuonna 2022 ja tuolloin yhtiön hallitus totesi hankkeen tulleen päätökseen, eikä sille ole vastaisia tulonodotuksia. Investointi kirjattiin alas vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Vuonna 2023 yhtiö on hyväksynyt hankkeen alasajon kustannuksien rahoittamiseksi vaihtovelkakirjalainajärjestelyn vuosille 2023–2025 yhteensä 201 871 euroa. Vuodelle 2023 tästä kohdistui alaskirjattavaksi 66 677 euroa. Mahdollisia uusia kustannuksia tai pääomasijoituksia voi vielä tulla riippuen hankkeen alasajon lopullisista kustannuksista.

Hallinto, omistus, henkilöstö ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet omistaa Naantalin kaupunki. Yhtiöllä on sata nimellisarvoltaan 2 000 euron osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat 25.4. Naantalin kaupungintalossa.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Jan Lindström, vpj. Eija Arvonen, Risto Rinne (asiantuntijajäsen), Elina Salokangas, Markku Vuoti ja Ari Wan-den. Varajäseninä olivat Jyrki Heino ja Åke Nyblom. Jäsen Markku Vuoti irtisanoutui hallituksen jäsenyydestä 23.5. ja hänen tilalleen valittiin 12.6. Janne Muikkula. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli Jarno Ala-Kokko ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 17 (4 naista) ja keski-ikä oli 47,0 vuotta. Palkkoja maksettiin tilikauden aikana 1 158 365 euroa (v. 2022: 1 155 520). Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat 87 719 euroa. Toimitusjohtaja on yhtaikaisesti myös Naantalin Satama Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön työnantajajärjestönä on Energiateollisuus ry. Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, päävastuullisena KHT Piia-Tuulia Rauhala.

Arvio tulevasta kehityksestä, riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toimitusvarmuuteen liittyvät investointivaatimukset pitävät yhtiön korvausinvestointien tason korkeana aina vuoteen 2028 asti. Naantalin näkymät alueen asukasmäärästä ja rakentamisesta ovat positiiviset, joten sähkönkäyttö tulee kasvamaan pitkällä jänteellä. Uusi Energiaviraston nelivuotinen valvontajakso käynnistyi vuoden 2024 alussa ja se muuttanee sallitun tuoton laskentaa jonkin verran. Saharannan luolaan rakennettava ja Luolalaan johdettava 110kV:n maakaapeli ovat lähivuosien suurin työmaa.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 993 400,82 euroa, josta tilikauden tulos on 618 664,75 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa tulevan suurinvestoinnin takia.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä