Siirry suoraan sisältöön

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoimintaan kuuluvat verkoston rakentaminen, ylläpito, kunnostus, mittarien luku, tasehallinta, sähkön muunto jakeluverkkoon sopivaksi sekä järjestelmän valvonta.

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen

Eriytettävät toiminnat

Sähkömarkkinalain mukaan sähkömarkkinoilla toimivan yhtiön on eriytettävä sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista ja sähköliiketoiminnat muista liiketoiminnoista.

Naantalin Energia Oy:n sähköverkkotoiminta sisältää jakeluverkkotoiminnan ja valmistuksen omaan käyttöön. Muut sähköliiketoiminnat sisältävät sähkönmyynti-toiminnan, ja tuotantoliiketoiminnan. Urakointi liiketoiminta sisältää urakoinnin. Näistä toiminnoista esitetään tuloslaskelma ja tase ja lain vaatimat liitetiedot.

Eriyttämisperiaatteet

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu kustannuslaskennan avulla. Tapahtumat on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu eriytetyille toiminnoille kirjanpitoon kirjattaessa.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jako eriytetyille toiminnoille on tehty aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yhteiset kulut, kuten esimerkiksi taloushallinnon ja yritysjohdon kulut, on jaettu kustannuspaikkojen avulla eri liiketoiminnoille. Jakosäännöt on määritelty aiheuttamisperiaatteen ja liiketoimintojen laajuuden perusteella.

Poistot ja poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, rahoitustuotot ja -kulut on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja verot liiketoimintojen tulosten suhteessa.

Tase

Taseen eriyttäminen on tehty pääosin siten, että jokainen tase-erä on käsitelty erikseen ja kohdistettu liiketoiminnoille.

Aineettomat oikeudet, verkosto, osakkeet ja vaihto-omaisuus kuuluvat verkkotoimintaan. Rakennukset ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto on jaettu käyttötarkoituksen mukaisesti. Myyntisaamisten jako perustuu liiketapahtumiin. Rahoja ja pankkisaamisia on käytetty tasaavana eränä.

Sidottu oma pääoma ja rahalaitoslainat on jaettu omaisuuden perusteella. Tilikauden tulos on siirretty liiketoiminnoittain vapaaseen omaan pääomaan. Kertynyt poistoero saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Liittymismaksut kuuluvat verkkotoimintaan. Lyhytaikaisen vieraan pääoman jako perustuu pääosin liiketapahtumiin.

Tuloslaskelma1.1. – 31.12.20231.1.-31.12.2022
Liikevaihto4 755 945,104 484 051,20
Valmistus omaan käyttöön1 657 284,291 333 158,26
Liiket. muut tuotot0,00130,69
6 413 229,395 817 340,15
Materiaalit ja palvelut
– Aineet, tarvikkeet ja tavarat1 005 882,78830 084,66
– Häviösähkön hankinta263 569,66703 893,90
– Verkkopalvelumaksut310 079,59461 396,68
– Ulkopuoliset palvelut783 125,54569 089,33
Henkilöstökulut
– Palkat ja palkkiot814 586,86822 387,70
– Henkilösivukulut156 040,39165 746,71
Poistot ja arvonalennukset
– Poistot sähköverkon hyödykkeistä925 379,79890 970,45
– Poistot muista hyödykkeistä282 658,06283 088,34
Liiketoiminnan muut kulut
– Vuokrakulut31 257,1627 059,96
– Liiketoiminnan muut kulut267 962,30280 068,94
Liikevoitto (-tappio)1 572 687,26783 553,94
Rahoitustuotot ja -kulut
– Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista0,000,00
– Muut korko- ja rahoitustuotot3 823,664 835,22
– Korkokulut ja muut rahoituskulut80 236,1659 722,91
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1 496 274,76728 666,25
Tilinpäätössiirrot
– Poistoeron muutos sähköverkon hyödykkeistä-301 936,53-98 828,78
– Poistoeron muutos muista hyödykkeistä50 772,91105 356,67
Tuloverot 167 199,0612 466,90
Tilikauden tulos1 077 912,08722 727,15
TASE31.12.202331.12.2022
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet595 000,0055 000,00
Aineelliset hyödykkeet
– Sähköverkko15 003 846,8814 699 890,09
– Rakennukset sähköverkko115 440,97125 433,61
– Rakennukset ja rakennelmat677 517,94701 858,98
– Koneet ja kalusto1 074 439,671 095 306,32
– Keskeneräiset hankinnat515 734,12105 303,13
17 386 979,5816 727 792,13
Sijoitukset
– Osakkeet ja osuudet5 517,445 517,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
– Muu vaihto-omaisuus23 615,8723 615,87
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
– Myyntisaamiset1 131 762,99944 331,20
– Siirtosaamiset56 940,83321 894,23
– Liittymismaksusaamiset120 514,3618 351,74
1 309 218,181 284 577,17
Rahat ja pankkisaamiset1 128 383,64187 796,50
Vastaavaa yhteensä20 448 714,7118 284 299,11
VASTATTAVAA
Oma pääoma
– Osakepääoma190 600,00190 600,00
– Ylikurssirahasto1 412 552,951 412 552,95
– Edellisten tilikausien voitto (tappio)5 044 561,614 321 834,46
– Tilikauden voitto (tappio)1 077 912,08722 727,15
7 725 626,646 647 714,56
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero4 001 709,983 750 546,36
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset3 200,003 200,00
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta2 320 000,001 580 000,00
Pitkäaikainen koroton
– Siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut5 066 755,185 068 455,18
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen korollinen
– Lainat rahoituslaitoksilta210 000,00110 000,00
Lyhytaikainen koroton
– Ostovelat199 393,49352 959,71
– Saadut ennakot50,0050,00
– Siirto- ja muut velat921 979,42771 373,30
1 121 422,911 124 383,01
Vastattavaa yhteensä20 448 714,7118 284 299,11

Eriytetyn sähköverkkoliiketoiminnan lisätiedot

SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT TASE-ERITTÄIN 2023
Aineettomat hyödykkeet
Tasearvo 31.12.595 000,00
Tasearvo 1.1.-55 000,00
Poistot60 000,00
Nettoinvestoinnit600 000,00
Sähköverkko
Tasearvo 31.12.15 003 846,88
Tasearvo 1.1.-14 699 890,09
Poistot915 387,15
Nettoinvestoinnit1 219 343,94
Sähköverkon rakennukset
Tasearvo 31.12.115 440,97
Tasearvo 1.1.-125 433,61
Poistot9 992,64
Nettoinvestoinnit0,00
Koneet ja kalusto
Tasearvo 31.12.-1 095 306,32
Tasearvo 1.1.-1 095 306,32
Poistot198 317,02
Nettoinvestoinnit177 450,37
Muut rakennukset ja rakennelmat
Tasearvo 31.12.677 517,94
Tasearvo 1.1.-701 858,98
Poistot24 341,04
Nettoinvestoinnit0,00

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 11,08 %

Tuotto% = 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) /
(taseen loppusumma – korottomat velat + leasing- ja vuokravastuut)

Omavaraisuusaste 82,14 %

% = 100*(pääoma+varaukset+poistoero+arvostuserät+liittymismaksut) /
(taseen loppusumma – saadut ennakot)

Verkonliiketoiminnan omistajalle tai konserniyhtiöille antamat voitonjakoluonteiset erät

Maksetut osingot 2023: 0,00 euroa

Verkkoliiketoiminnan henkilökunnan määrä 2023: 9 henkilöä

Naantalin Energia verkkoalue kartta

Ota yhteyttä